બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર દ્વારા 400 જગ્યાઓ પર ઓફિસરની ભરતી જાહેર, ઓનલાઈન અરજી શરૂ

બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર દ્વારા 400 જગ્યાઓ પર ઓફિસરની ભરતી જાહેર, ઓનલાઈન અરજી શરૂ: બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ ઉપર ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 400 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • ઓફિસર સ્કેલ-II: 300 જગ્યાઓ
 • ઓફિસર સ્કેલ-III: 100 જગ્યાઓ

લાયકાત શું જોઈએ?

અધિકારી સ્કેલ-II:

 • ભારત સરકાર અથવા તેની નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી સંસ્થામાંથી તમામ સેમેસ્ટર/વર્ષ (SC/ST/OBC/PwBD માટે 55%)ના કુલ ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી. JAIIB CAIIB પાસ કરવું ઇચ્છનીય છે અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થા/બોર્ડમાંથી CA/CMA CFA જેવી વ્યાવસાયિક લાયકાત. ભારત / સરકાર દ્વારા મંજૂર. નિયમનકારી સંસ્થાઓ. કોઈપણ શિડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંકમાં અધિકારી તરીકે 3 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ પોસ્ટ લાયકાત. ધિરાણ-સંબંધિત ક્ષેત્રો / બ્રાન્ચ હેડ / ઇન્ચાર્જનો અનુભવ પ્રાધાન્યક્ષમ છે.

અધિકારી સ્કેલ III:

 • ભારત સરકાર અથવા તેની નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી તમામ સેમેસ્ટર/વર્ષ (SC/ST/OBC/PwBD માટે 55%)ના એકંદરમાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી. JAIIB CAIIB પાસ કરવું ઇચ્છનીય છે અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થા/બોર્ડમાંથી CA/CMA/CFA જેવી વ્યવસાયિક લાયકાત. ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય નિયમનકારી સંસ્થાઓ. કોઈપણ શિડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંકમાં અધિકારી તરીકે 5 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ પોસ્ટ લાયકાત. ઉમેદવારને પાંચ વર્ષમાં બ્રાન્ચ મેનેજર/હેડ તરીકેનો ઓછામાં ઓછો એક વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ક્રેડિટ-સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં અનુભવ / વિશિષ્ટ વર્ટિકલ્સનો હવાલો પ્રાધાન્યક્ષમ છે. બ્રાન્ચ મેનેજર એક એવા પદ પર છે જે શાખાના તમામ કાર્યો જેમ કે ડિપોઝિટ, એડવાન્સિસ અને ઓપરેશન્સની દેખરેખ માટે જવાબદાર છે. મોનીટરીંગ, ઈન્સ્પેકશન, રીકવરી વગેરે બ્રાન્ચ મેનેજર કર્મચારીઓની કામગીરી પર પણ નજર રાખે છે.
આ પણ વાંચો  RRC દ્વારા 2409 જગ્યા પર એપ્રેંટિસની ભરતી, અરજી કરો ઓનલાઈન

ઉમરધોરણ

 • ઓફિસર સ્કેલ-II: ન્યૂનતમ 25 વર્ષ અને મહત્તમ 35 ન્યૂનતમ (સરકારી માર્ગદર્શિકા મુજબ આરક્ષિત વર્ષની શ્રેણીઓ માટે છૂટછાટ લાગુ થશે).
 • ઓફિસર સ્કેલ III: 25 વર્ષ અને મહત્તમ 38 વર્ષ (અનામત વર્ષો માટે છૂટછાટ (સરકારી માર્ગદર્શિકા મુજબ અનામત અનામત શ્રેણીઓ લાગુ થશે).

અરજી ફી

 • UR/EWS/OBC માટે: રૂ. 1000/- 180/- GST
 • ST/SC/PH માટે: રૂ. 100/- 18/- GST

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વની તારીખ

 • અરજી શરૂ : 13-07-2023
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25-07-2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment