ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ભરતી 2023

ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ભરતી 2023: ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 04 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કાર્યપાલક ઇજનેર
 • સુરક્ષા અધિકારી
 • વહીવટી અધિકારી
 • સેક્શન ઓફિસર

લાયકાત શું જોઈએ?

 • પોસ્ટ પ્રમાણે લાયકાત જોઈએ.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી વધારે હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

પગાર કેટલો મળશે?

 • કાર્યપાલક ઇજનેર : 40,000/-
 • સુરક્ષા અધિકારી: 20,000/-
 • વહીવટી અધિકારી : 20,000/-
 • સેક્શન ઓફિસર : 20,000/-

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • ગાંધીનગર, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારને તેના ડૉક્યુમેન્ટ સાથે જાહેરાતમાં આપેલ સરનામા પર હાજર રહેવું પડશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 11/09/2023

Leave a Comment