ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેંટ ગુજરાત દ્વારા ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરો

ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેંટ ગુજરાત દ્વારા ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરો: ઇન્કમ ટેક્સ ગુજરાત વિભાગ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 59 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • આવકવેરા નિરીક્ષક
 • ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ
 • મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ

લાયકાત શું જોઈએ?

 • આવકવેરા નિરીક્ષક : સ્નાતક
 • કર સહાયક: સ્નાતક + ટાઇપિંગ
 • મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) : 10મું પાસ

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઇન્સ્પેક્ટરની પોસ્ટ માટે વય મર્યાદા 18-30 વર્ષ છે જ્યારે ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ અને MTS માટે વય મર્યાદા 18-27 વર્ષ છે. ઉંમરની ગણતરી માટે નિર્ણાયક તારીખ 1.8.2023 છે. સરકારના નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. દરેક પ્રકારની પોસ્ટ માટે રમતગમતની પાત્રતા જરૂરી છે.

એપ્લિકેશન ફી

 • આવકવેરા ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે કોઈ અરજી ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી. આવકવેરા ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2023ની સૂચના 30 સપ્ટેમ્બર-6 ઓક્ટોબર 2023ના રોજગાર અખબારમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.

પગાર કેટલો મળશે?

 • આવકવેરા નિરીક્ષક : 44,900 થી 1,42,400/-
 • ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ : 25,500 થી 81,100/-
 • મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ : 18,000 થી 56,900/-

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • સ્પોર્ટ્સ ટ્રાયલ/શારીરિક કસોટી
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

નોકરીનું સ્થળ

 • અમદાવાદ, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • 15-10-2023
આ પણ વાંચો  સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 44 જગ્યાઓ પર ભરતી

મહત્વની લિંક

Leave a Comment