ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી ( તલાટી કમ મંત્રી) ના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી

તલાટી કમ મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી)ના કોલ લેટર આજ રોજ જાહેર થનાર છે.તારીખ 7/5/2023 ના યોજનાના તલાટી કમ મંત્રીની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહીતી નીછે આપેલ છે. નીચેની લીંક પરથી તમે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશો. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 7/5/2023 ના રોજ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી એટલે કે તલાટી કમ … Read more