મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના: મહિલાઓને મળશે ૧ લાખ સુધીની લોન સહાય,જાણો યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

ભારત સરકારના આત્મનિર્ભર ભારતના અભિગમ અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા રાજ્યની મહિલાઓની આર્થિક ઉન્નતિ, સ્વરોજગારી અને મહિલા સશકિતકરણ માટે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના જન્મદિવસે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતની મહિલાઓને મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાની ભેટ આપવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર એક લાખ જૂથ બનાવવાની યોજના તૈયાર કરી … Read more