મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના : યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના: નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ નાં બજેટમાં નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજનાની જાહેરાત કરી છે. યોજનાનો હેતુ કોને મળશે આ યોજનાનો લાભ જેવી સંપૂર્ણ માહિતી આ પોસ્ટમાં આપણે ચર્ચા કરશું મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના યોજનાનું નામ મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના જાહેર થયા તારીખ ૨૪/૨/૨૦૨૩ લાભાર્થીઓ શ્રમયોગીઓ માટેની યોજના યોજનાનો હેતુ … Read more