GSEB SSC Hall Ticket 2023: ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષાના કોલલેટર જાહેર

GSEB SSC Hall Ticket 2023: ગુજરાત ગુજરાત સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા આગામી ૧૪ માર્ચ થી શરૂ થઈ રહેલ ધોરણ 10 ની પરીક્ષા માટેની hall ticket બહાર પાડવામાં આવેલ છે.જે માટે બોર્ડ આ હોલ ટીકીટ download કરવા સાથેની પ્રવેશ માર્ગદર્શિકા પણ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. પરીક્ષા બોર્ડનું નામ ગુજરાત સેકન્ડરી અને હાયર … Read more