ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024

ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર હસ્તકની જાહેરાત ક્રમાંક: FOREST/202223/1 અન્વયે વન રક્ષક (Forest Guard), વર્ગ-૩ની તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૪ થી તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૪ દરમ્યાન યોજવામાં આવેલ CBRT પરીક્ષાની Provisional Answer Key cum Response Sheet નીચે દર્શાવેલ લીંક ઉપર મુકવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારો આ લીંક ઉપર ક્લિક કરીને … Read more

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતીના તમામ જૂના પેપર્સ ડાઉનલોડ કરો, વર્ષ 2013, 2016 અને 2022

શું તમે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડના જૂના કાગળો PDF શોધી રહ્યા છો? પછી આ વાંચો. અહીં અમે તમામ જૂના ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ઓલ્ડ પેપર્સ પીડીએફ ફાઇલ અહીં ઉમેરી છે. તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અહીં અમે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડના જૂના કાગળો અગાઉના તમામ વર્ષો મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ પોસ્ટમાં અમે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાના … Read more

TAT (HS) Mains Exam Question Paper 2023 PDF Download

TAT (HS) Mains Exam Question Paper 2023 PDF Download: State Education Board conducted TAT Higher Secondary Teachers Mains Examination on 17-09-2023, The Organization has organized this exam in 5 districts of the state for first-time mains for teachers. The exam will be held in two phases from 10:30 am to 6 pm. TAT Higher Optional … Read more

આજે લેવામાં આવેલ TAT (Mains) ના પેપર ડાઉનલોડ કરો અહીથી

આજે લેવામાં આવેલ TAT (પ્રિલિમ્સ) ના પેપર ડાઉનલોડ કરો અહીથી: તમે બધા જાણો છો તેમ આજે SEB બોર્ડ દ્વારા TAT 2 ની મેન્સની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. તો અહીથી તમે તે પેપર ડાઉનલોડ કરી શકો છો. TAT વિશે માહિતી TAT એ ગુજરાતની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે રાજ્ય-સ્તરની પરીક્ષા લેવામાં … Read more