સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્મીમેરમાં ભરતી જાહેર

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્મીમેરમાં ભરતી જાહેર: સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલના બાયોમેડિકલ વિભાગ ખાતે જરૂરી કામગીરી કરાવવા સારુ બાયોમેડિકલ ઈજનેરની 11 માસ માટે કરાવીએ ધોરણે માસિક ફિક્સ વેતન થી ભરતી કરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે ફક્ત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે આ ભરતી ની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ભરતીની માહિતી

  • હોદો : બાયોમેડિકલ ઈજનેર
  • જગ્યા : 03
  • લાયકાત : BE (બાયો મેડિકલ એન્જિનિરિંગ) અથવા BE (બાયો મેડિકલ એન્ડ ઇન્સટ્રુમેંટેશન એન્જિનિયરીંગ) અને તે પાસ કર્યા બાદ હોસ્પિટલ ઈકવિપમેન્ટ્સની કામગીરીનો ૨ વર્ષનો અનુભવ
  • વય મર્યાદા : 35 વર્ષથી વધુ નહિ.
  • માસિક અવેજ : રૂ. 30,000/- ફિકસ

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ નિયમ મુજબ ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત ભરતીના નિયમો અને શરતોને આધીન ભરવામાં આવશે તેમજ અન્ય કોઈપણ જાતના ભથ્થા અને નાણાકીય લાભ ચૂકવવામાં આવશે નહીં.

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે અરજદારે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર તારીખ 31/8/2023 થી તારીખ 4/9/2023 દરમિયાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ વિગતવાર જાહેરાત જોઈ લેવાની રહેશે વધુ વિગત માટે મધ્યસ્થ મહેકમ વિભાગનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો રહેશે

આ પણ વાંચો  UT એડ્મીનીસ્ટ્રેશન દમણ અને દીવ દ્વારા 40+ જગ્યા પર ભરતી, પગાર 12 હજારથી શરૂ

Leave a Comment