જનરલ હોસ્પિટલ નડીઆદ દ્વારા વિવિધ જગ્યા પર ભરતી

જનરલ હોસ્પિટલ નડીઆદ દ્વારા વિવિધ જગ્યા પર ભરતી: જનરલ હોસ્પિટલ નડિયાદ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 02 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • સાયકાસ્ટ્રીસ સોશિયલ વર્કર : 01 પોસ્ટ
 • બાયોમેડિકલ ઈજનેર : 01 પોસ્ટ

લાયકાત શું જોઈએ?

 • સાયકાસ્ટ્રીસ સોશિયલ વર્કર : પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી ઇન સોશિયલ વર્ક
 • બાયોમેડિકલ ઈજનેર : ધોરણ 12 પાસ વિજ્ઞાન પ્રવાહ તથા ડિગ્રી બાયો મેડિકલ એંજીન્યરિંગ

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી વધારે હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

પગાર કેટલો મળશે?

 • સાયકાસ્ટ્રીસ સોશિયલ વર્કર : રૂ. 15,000/-
 • બાયોમેડિકલ ઈજનેર : રૂ. 13,000/-

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • નડિયાદ, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારને તેના ડૉક્યુમેન્ટ સાથે જાહેરાતમાં આપેલ સરનામા પર હાજર રહેવું પડશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 06/09/2023

Leave a Comment