ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઘરે બેઠા મેળવો, ઓનલાઈન અરજી કરો

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની જાહેર પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ના પ્રમાણપત્રો ઓનાલાઈન મુકવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 1952 થી અત્યાર સુધીના બધા જ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન મુકી દેવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 10/12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર, માઇગ્રેશન અને સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર.

ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની જાહેર પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. જેમાં ધોરણ-૧૦ નો વર્ષ- ૧૯૫૨ થી વર્ષ-૨૦૧૯ અને ધોરણ-૧૨ નો વર્ષ-૧૯૭૮ થી વર્ષ-૨૦૧૯ સુધીના પરિણામના રેકર્ડ રજીસ્ટર સ્વરૂપમાં નિભાવવામાં આવેલ છે. બોર્ડની કચેરીમાં વિદ્યાર્થી સેવાકેન્દ્ર ખાતેથી આ રેકર્ડના આધારે વિદ્યાર્થીને ધોરણ-૧૦/૧૨ ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર, ધોરણ- ૧૦/૧૨ પાસ વિદ્યાર્થીને માઇગ્રેશન આપવામાં આવતા હતા.

ધોરણ 10 અને 12 નું રિઝલ્ટ

જે માટે વિદ્યાર્થીને કચેરીનું ફોર્મ ભરી શાળાના આચાર્યના સહી/સિક્કા કરાવી બોર્ડની કચેરીએ રૂબરૂ આવવાનું હતું, ગુજરાતના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાંથી વર્ષ દરમ્યાન ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્રો લેવા ગાંધીનગર આવતા હતા જેમાં તેમના સમય અને નાણાનો વ્યય થતો હતો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, દ્વારા અત્યાર સુધીના વર્ષોના ધોરણ-૧૦/૧૨ ના ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ (પાંચ કરોડ) જેટલા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામના રેકર્ડનું ડિજીટાઇઝેશન કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ રેકર્ડ ડિજીટાઇઝેશન અને વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા પ્રમાણપત્રોની online પ્રક્રિયાનું ઉદ્દઘાટન માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી, ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના હસ્તે તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામાં આવ્યું.

ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ

હવેથી વિદ્યાર્થીઓને ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર, માઇગ્રેશન અને સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર લેવા માટે ગાંધીનગર આવવુ નહી પડે, જેથી તેમના સમય અને નાણાંની બચત થશે. ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્રો મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ gsebeservice.org વેબસાઇટ પર student online student services માં જઇ એપ્લીકેશન કરવાની રહેશે,.

આ પણ વાંચો  તમારા નામ પર કેટલા સીમકાર્ડ ચાલુ છે? તમારા નામ પર કોઈ બીજા તો કાર્ડ નથી વાપરતા ને? જાણો આ સરળ રીતે

SSC & HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મેળવાવ જરુરી ડોક્યુમન્ટ

SSC Duplicate Marksheet, HSC Duplicate Marksheet, Migration Certificate, Equivalency Certificate, Gujarat Board Duplicate Marksheet Download વગેરે મેળવવા માટે નીચેના ડોક્યુમેન્ટની જરુર પડશે.

GSEB Duplicate Marksheet માટે :

 • ખોવાઈ ગયેલ માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
 • શાળાના આચાર્યનો લેટર હેડ
 • હોલ ટિકીટ ( જેમાં તમારો રોલ નંબર/ શીટ નંબર અને વર્ષ દર્શાવેલ હોવું જરુરી છે.
 • ઉપરોક્ત ડોક્યુમેન્ટ માંથી કોઇપણ એક ફરજીયાત અપલોડ કરવાનું રહેશે.
 • આધારકાર્ડ અથવા કોઈપણ ID Proof ની ઝેરોક્ષ જેથી વિધાર્થીની ઓળખાણ થઈ શકે

સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર માટે :

 • ધોરણ ૧૦ ના માર્કશીટ ની નકલ
 • ધોરણ ૧૦ ના L.C ની ઝેરોક્ષ
 • ડિપ્લોમાં છેલ્લા ૨ સેમ ના માર્કશીટ ની ઝેરોક્ષ
 • ડિપ્લોમા નું પ્રોવીઝનલ સર્ટીફીકેટ
 • કોઇપણ આધાર પુરાવો

ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ની ફી

 • પ્રમાણપત્રની ફી : ૫૦/-
 • ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ફી : ૫૦/-
 • માઇગ્રેશન ફી : ૧૦૦/-

ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gsebeservice.com
 • Duplicate Marksheet ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • સૌપ્રથમ રજીસ્ટ્રેશન કરો.
 • માંગેલ તમામ વિગતો ભરો.
 • રજીસ્ટ્ર બટન પર ક્લિક કરો.
 • લોગીન બટન પર ક્લિક કરો અને માંગેલ માહિતી લખો.
 • ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.

Leave a Comment