જનરલ હોસ્પિટલ, લુણાવાડામાં ભરતી 2023

જનરલ હોસ્પિટલ, લુણાવાડા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 10 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • વિવિધ જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • માનનીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ તજગ્ન-01 ના ભરતી નિયમો મુજબના નિયમો તથા શિક્ષણિક લાયકાત

માસિક વેતન

 • રૂ. 84,000/- પ્રતિ માસ ખાનગી પ્રેક્ટિસની છૂંટ સાથે, રૂ. 95,000/- પ્રતિ માસ ખાનગી પ્રેક્ટિસની છૂટ વિના

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • 65 વર્ષ સુધી
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • લુણાવાડા, જી. મહીસાગર

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • અરજદારે તારીખ 05/09/2023 સુધીમાં રજીસ્ટર પોસ્ટથી અરજી તથા પ્રમાણપત્રોની નકલ અધિક્ષકશ્રી, જનરલ હોસ્પિટલ લુણાવાડા જી. મહીસાગર-389230 ને મળી જાય તે રીતે મોક્લવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 05/09/2023

1 thought on “જનરલ હોસ્પિટલ, લુણાવાડામાં ભરતી 2023”

Leave a Comment