ગુજરાત આંગણવાડી મેરીટ લિસ્ટ અને રિજેક્ટ લિસ્ટ 2023 જાહેર

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની ભરતી માટેનું મેરીટ લિસ્ટ અને રીજેક્ટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને મેરીટ લિસ્ટમાં પોતાનું નામ ચેક કરી શકશે.

10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. તેનું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને રીજેક્ટ લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

આ રિઝલ્ટ e-hrms.gujarat.gov.in પર જઈને ચેક કરવાનું રહેશે.

ગુજરાત આંગણવાડી મેરીટ લિસ્ટ 2023

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) અંતર્ગત આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા, વિવિધ જીલ્લા પંચાયત/મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યરત આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ અંગે ઓનલાઈન ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી જેના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 08-11-2023 થી 30-11-2023 વચ્ચે ભરવામાં આવ્યા હતા.

Gujarat Anganwadi Merit List 2023 અને Gujarat Anganwadi Rejected List 2023 આજ રોજ e-hrms.gujarat.gov.in ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત આંગણવાડી મેરીટ લિસ્ટ 2023 કઈ રીતે ચેક કરવું?

  • સૌપ્રથમ e-hrms.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર જાઓ.
  • ત્યાર બાદ Recruitment મેનુ પર જાઓ.
  • Merit / Reject List ઓપ્શન પર જાઓ.
  • જાહેરાત પસંદ કરો. (જીલ્લા મુજબ પસંદ કરો).
  • પોસ્ટ પસંદ કરો.
  • Search બટન પર ક્લિક કરો.
  • તમારા સ્ક્રીન પર Merit / Reject List ઓપ્શન હશે જેમાં તમારું મેરીટ જોઈ શકશો.
મેરીટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
રીજેક્ટ લિસ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment