પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ (PSE-SSE) પરીક્ષા જાહેરનામું 2024 @sebexam.org

રાજય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી સહાયકારી યોજનાઓ ચાલુ છે. આવી જ એક શિષ્યવૃતિ માટેની યોજના એટલે પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા અને માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા. વર્ષ 2024 માટે PSE EXAM અને SSE EXAM ના ફોર્મ ભરવા માટેનુ નોટીફીકેશન બહાર પડી ગયુ છે. ચાલો જાણીએ આ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે કોણ ફોર્મ ભરી શકે અને તેની ફોર્મ ભરવાની તથા પરીક્ષાની તારીખો શું છે ?

પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માહિતી

 • જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ- ૬ માં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં (જિલ્લા પંચાયત/મહાનગરપાલિકા/નગરપાલિકાની શાળા) ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક તથા નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા આપી શકશે.
 • ધોરણ-૫માં ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.

અભ્યાસક્રમ: પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે ધોરણ 1 થી 5 સુધીનો અભ્યાસક્રમ હોય છે.
પરીક્ષા ફી; પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે અરજી ફી રૂ.50 હોય છે.
પરીક્ષા પેપર: આ પરીક્ષા માટે કુલ 200 ગુણનુ પ્રશ્ન પેપર હોય છે. અને તેના જ્વાબો લખવા માટે 3 કલાકનો સમય હોય છે. પરીક્ષા નુ માધ્યમ ગુજરાતી હોય છે.

માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 માહિતી

 • જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ-૯ માં સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં, ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક તથા નોન ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા આપી શકશે.
 • ધોરણ- ૮ માં ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.

અભ્યાસક્રમ: માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે ધોરણ 6 થી 8 સુધીનો અભ્યાસક્રમ હોય છે.
પરીક્ષા ફી; માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે અરજી ફી રૂ.50 હોય છે.
પરીક્ષા પેપર: આ પરીક્ષા માટે કુલ 200 ગુણનુ પ્રશ્ન પેપર હોય છે. અને તેના જ્વાબો લખવા માટે 3 કલાકનો સમય હોય છે. પરીક્ષા નુ માધ્યમ ગુજરાતી હોય છે.

આ પણ વાંચો  વસંતોત્સવ ૨૦૨૩ : ગાંધીનગરમાં યોજાવા જઈ રહ્યો છે ઉત્સવ,ગુજરાત અને ભારતના કલાકારો આપશે પરફોર્મન્સ જુવો કાર્યક્રમની રૂપરેખા

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા પદ્ધતિ 2024

પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાના પ્રશ્ન પેપરોનું માધ્યમ માત્ર ગુજરાતી રહેશે.

 • ક્રમ પરીક્ષાનું નામ પ્રશ્ન ગુણ સમય
 • 1 ભાષા – સામાન્ય જ્ઞાન 100 100 90 મિનીટ
 • 2 ગણિત – વિજ્ઞાન 100 100 90 મિનીટ
 • SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા ફી

ક્રમ પરીક્ષાનું નામ પરીક્ષા ફી માર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર ફી કુલ

1 પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા રૂ. 35/- રૂ. 15/- રૂ. 50/-
2 માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા રૂ. 35/- રૂ. 15/- રૂ. 50/-

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • જાહેરનામું ભાર પડ્યાની તારીખ 27/02/2024
 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ તારીખ 01/03/2024
 • ઓનલાઈન અરજી છેલ્લી તારીખ 11/03/2024
 • ફી ભરવાનો સમયગાળો 01/03/2024 થી 12/03/2024
 • SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા તારીખ 28/04/2024

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?

 • સમગ્ર ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે. સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવું.
 • ‘Apply online’ઉપરClick કરવું.
 • “પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૬) અથવા “માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૯)”સામે Apply Now પર Click કરવું.
 • Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ માગવામાં આવેલ તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીની વિગતો U-DISE Number ના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • શાળાની વિગતો માટે શાળાના DISE Number ના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • “પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૬) માટે ધોરણ-૫નું પરિણામ અને “માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૯)” માટે ધોરણ-૮ના પરિણામના આધારે પરિણામની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • અહી બાંહેધરી પત્રક વાંચી ટીક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
 • Confirm Application પર Click કરો.અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.
 • જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરવું. Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો બોર્ડમાં online સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ જ માન્ય ગણાશે.
 • હવે Print Application/Fee Challan પર Click કરવું. અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.
 • અરજી પત્રકની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી.(પ્રિન્ટની જરૂરિયાત હોય અને વ્યવસ્થા હોય તો પ્રિન્ટ કાઢવી અન્યથા સ્ક્રીનનો ફોટો લઈ લેવો.)
આ પણ વાંચો  TAT (હાયર સેકન્ડરી) પ્રિલિમ્સ પરીક્ષાનો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરો

મહત્વની લિન્ક

Leave a Comment