ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી રાજકોટ દ્વારા 30 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, અરજી ઓનલાઈન કરો

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી રાજકોટ દ્વારા 30 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, અરજી ઓનલાઈન કરો: નેશનલ મિશન હેલ્થ અંતર્ગત રાજકોટ કોર્પોરેશનમાં દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 30 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • પોસ્ટ પ્રમાણે લાયકાત જોઈશે.
 • લાયકાત વિષે વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી ઉપર હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર કેટલો મળશે?

 • રૂ. 12,500 થી 25,000/- (પોસ્ટ પ્રમાણે)

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી ની જરૂર નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનમા આપેલ વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 18/08/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment