જનરલ હોસ્પિટલ, મહેસાણા દ્વારા ડોક્ટરની પોસ્ટ પર ભરતી જાહેર

જનરલ હોસ્પિટલ, મહેસાણા દ્વારા ડોક્ટરની પોસ્ટ પર ભરતી જાહેર: જનરલ હોસ્પિટલ, મહેસાણા દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ ઉપર ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે.ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

Recruitment for the post of Doctor by General Hospital, Mehsana

કુલ કેટલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો

કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • ડોક્ટરની પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

  • લાયકાતની માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

  • આ ભરતી માટે કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

  • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

  • મહેસાણા, ગુજરાત

વયમર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ?

  • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષની ઉપર હોવી જોઈએ.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

  • લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ નીચે આપેલ સરનામે ઇન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેવું પડશે.

મહત્વની તારીખ

  • છેલ્લી તારીખ : જાહેરાત બહાર પડ્યાના 15 દિવસની અંદર

Leave a Comment